Nyheter för er som bedriver förarutbildning eller förarprövning

Här hittar du nyheter och information som riktar sig till företag och organisationer som bedriver förarutbildning eller förarprövning.

 
 
4 Nyheter

Nytt krav på id-handling vid privat övningskörning

Från och med den 1 januari 2023 måste den som övningskör (med personbil, lastbil, buss eller motorcykel) ha med sig en giltig id-handling. Det gäller bara vid privat övningskörning och inte vid trafikskola.

Publicerades 2022-11-16

Yes to measures against illegal traffic training and cheating in driving tests The Government has submitted various proposals aimed at counteracting illegal activities in connection with traffic training and cheating in driving tests in order to improve traffic safety. The proposals mean, among other things, that it will be possible to suspend anyone who cheats from future driving license tests. 

The proposals also mean that it shall to a greater extent than before be punishable to conduct traffic training without a permit or in violation of other applicable rules. The penalties for those who carry out illegal educational activities in this area will be sharpened. It will also be a criminal offense to practice driving a car, truck, bus and motorcycle without having an identity document with you. The Riksdag said yes to the government’s proposal. 

The amendments to the law will take effect on 1 January 2023. The Riksdag said no to proposals in motions submitted in connection with the Government’s proposal and no to motion proposals from the general motion period 2021 on various traffic safety issues. In 2012, a motion was approved by STR members on “… to work for a change in terms of raising the penalty value for illegal traffic school activities from fines to imprisonment” and now it and some other measures linked to probation and education offenses have been decided. – It is of course gratifying that it will now be as we hoped and that the approved motion from 2012 will be implemented. Conducting illegal traffic training is a serious crime that should be punished accordingly, STR’s union chairman Benny Gunnarsson comments on the decision.

Ja till åtgärder mot illegal trafikutbildning och fusk vid förarprov

Regeringen har lämnat olika förslag som syftar till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid förarprov för att på så sätt förbättra trafiksäkerheten. 

Förslagen innebär bland annat att det ska bli möjligt att stänga av den som fuskar från framtida körkortsprov. Förslagen innebär också att det i större utsträckning än tidigare ska vara straffbart att bedriva trafikutbildning utan tillstånd eller i strid med andra tillämpliga regler.

Straffen för den som driver olaglig utbildningsverksamhet inom det här området ska skärpas. Det ska även bli straffbart att övningsköra med personbil, lastbil, buss och motorcykel utan att ha med sig en identitetshandling.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. Riksdagen sa nej till förslag i motioner som lämnats med anledning av regeringens förslag samt nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2021 om olika trafiksäkerhetsfrågor. 

2012 bifölls en motion i frågan av STR:s medlemmar om ”…att arbeta för en förändring vad som avser att höja straffvärdet för olovlig trafikskoleverksamhet från bötesstraff till fängelsestraff” och nu är det och en del andra åtgärder kopplade till prov- och utbildningsbrott beslutade.

– Det är naturligtvis glädjande att det nu blir som vi hoppades på och att den bifallna motionen från 2012 blir verkställd. Att bedriva illegal trafikutbildning är ett grovt brott som bör bestraffas därefter, kommenterar STR:s förbundsordförande Benny Gunnarsson beslutet.

 

 

TIPS HOW TO PASS DRIVING TEST EASILYTIPS PÅ ATT KLARA KÖRPROV LÄTTARE

We Moved to Folkungavägen 10C

Vi har flyttat till Folkungavägen 10C
177 56 Järfälla

Fortsatt minskning av antalet körprov

Med anledning av fortsatt smittspridning i samhället har Trafikverket Förarprov beslutat att fortsätta reducera antalet körprov till och med den 28 februari. Man rekommenderar också samtliga kunder att bära munskydd vid kunskaps- och körprov.

Med anledning av fortsatt smittspridning i samhället och Folkhälsomyndighetens allmänna råd som börjar gälla 2021-01-07 har Trafikverket Förarprov tagit beslut enligt nedan:

• Tidigare åtgärd med att reducera antal körprov behörighet B till 80 procent förlängs till den 28 februari (tidigare till 31 januari)
• Rekommendation till samtliga kunder att ta med eget munskydd samt bära det vid kunskaps- och körprov
• Alla kunder som kommer erbjuds munskydd (kostnadsfritt) vid körprov i det fall kunden inte har ett eget

Trafikverket Förarprov ger information om munskydd på sin hemsida och i utskick inför prov och i tidsbekräftelser. Men man ber också utbildare att påminna kunder om att ha med och använda munskydd vid prov.

Samtliga medarbetare inom Trafikverket Förarprov erbjuds också munskydd, skyddsglasögon och visir. Munskydd, skyddsglasögon (eller visir) rekommenderas starkt vid körprov.

– Med anledning av det läge hela samhället befinner sig i med ökad smittspridning hoppas vi på att alla kunder och utbildare har förståelse för att provverksamheten måste begränsas och att det innebär längre väntetid till prov. Vår ambition är att leverera prov samtidigt som vi måste vidta skyddsåtgärder, säger Rikard Granlund, biträdande chef Förarprov.

Continued reduction in the number of driving tests
Due to the continued spread of infection in society, the Swedish Transport Administration’s Driver Test has decided to continue reducing the number of driving tests until 28 February. It is also recommended that all customers wear mouth guards during knowledge and driving tests.
Due to the continued spread of infection in society and the Swedish Public Health Agency’s general advice which will come into force on 2021-01-07, the Swedish Transport Administration has taken a Driver Test as follows:
Previous measure to reduce the number of driving tests eligibility B to 80 percent is extended to 28 February (earlier to 31 January)

  • Recommendation to all customers to bring their own mouth guard and wear it for knowledge and driving tests
  • All customers who come are offered mouth protection (free of charge) at driving tests in case the customer does not have their own

    Trafikverket Förarprov provides information about mouth protection on its website and in mailings before tests and in time confirmations. But educators are also asked to remind customers to bring and use mouth guards during exams.

 All employees within the Swedish Transport Administration Driver Test are also offered mouth guards, goggles and visors. Mouthguards, goggles (or visors) are strongly recommended for driving tests.
Due to the situation the whole society is in with increased spread of infection, we hope that all customers and educators understand that the test activity must be limited and that it means longer waiting time for tests. Our ambition is to deliver tests at the same time as we must take protective measures, says Rikard Granlund, Deputy Head of Driver Testing.