TIPS HOW TO PASS DRIVING TEST EASILYTIPS PÅ ATT KLARA KÖRPROV LÄTTARE

We Moved to Folkungavägen 10C

Vi har flyttat till Folkungavägen 10C
177 56 Järfälla

Fortsatt minskning av antalet körprov

Med anledning av fortsatt smittspridning i samhället har Trafikverket Förarprov beslutat att fortsätta reducera antalet körprov till och med den 28 februari. Man rekommenderar också samtliga kunder att bära munskydd vid kunskaps- och körprov.

Med anledning av fortsatt smittspridning i samhället och Folkhälsomyndighetens allmänna råd som börjar gälla 2021-01-07 har Trafikverket Förarprov tagit beslut enligt nedan:

• Tidigare åtgärd med att reducera antal körprov behörighet B till 80 procent förlängs till den 28 februari (tidigare till 31 januari)
• Rekommendation till samtliga kunder att ta med eget munskydd samt bära det vid kunskaps- och körprov
• Alla kunder som kommer erbjuds munskydd (kostnadsfritt) vid körprov i det fall kunden inte har ett eget

Trafikverket Förarprov ger information om munskydd på sin hemsida och i utskick inför prov och i tidsbekräftelser. Men man ber också utbildare att påminna kunder om att ha med och använda munskydd vid prov.

Samtliga medarbetare inom Trafikverket Förarprov erbjuds också munskydd, skyddsglasögon och visir. Munskydd, skyddsglasögon (eller visir) rekommenderas starkt vid körprov.

– Med anledning av det läge hela samhället befinner sig i med ökad smittspridning hoppas vi på att alla kunder och utbildare har förståelse för att provverksamheten måste begränsas och att det innebär längre väntetid till prov. Vår ambition är att leverera prov samtidigt som vi måste vidta skyddsåtgärder, säger Rikard Granlund, biträdande chef Förarprov.

Continued reduction in the number of driving tests
Due to the continued spread of infection in society, the Swedish Transport Administration’s Driver Test has decided to continue reducing the number of driving tests until 28 February. It is also recommended that all customers wear mouth guards during knowledge and driving tests.
Due to the continued spread of infection in society and the Swedish Public Health Agency’s general advice which will come into force on 2021-01-07, the Swedish Transport Administration has taken a Driver Test as follows:
Previous measure to reduce the number of driving tests eligibility B to 80 percent is extended to 28 February (earlier to 31 January)

  • Recommendation to all customers to bring their own mouth guard and wear it for knowledge and driving tests
  • All customers who come are offered mouth protection (free of charge) at driving tests in case the customer does not have their own

    Trafikverket Förarprov provides information about mouth protection on its website and in mailings before tests and in time confirmations. But educators are also asked to remind customers to bring and use mouth guards during exams.

 All employees within the Swedish Transport Administration Driver Test are also offered mouth guards, goggles and visors. Mouthguards, goggles (or visors) are strongly recommended for driving tests.
Due to the situation the whole society is in with increased spread of infection, we hope that all customers and educators understand that the test activity must be limited and that it means longer waiting time for tests. Our ambition is to deliver tests at the same time as we must take protective measures, says Rikard Granlund, Deputy Head of Driver Testing.